KSM

logo_ksm

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją skupiającą ludzi młodych, którzy pragną wzrostu duchowego i rozwijania swych talentów we wspólnocie dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Swymi korzeniami sięga jeszcze czasów zaborów kiedy to powstawały organizacje młodzieżowe mające na celu szerzenie oświaty, wychowanie religijno – moralne młodzieży i walkę o polskość.

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podaje, że „zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego” (Statut KSM §13). Innymi słowy można powiedzieć, że celem KSM-u jest: uświęcanie siebie i innych, uczenie się wyznawania wiary katolickiej, doprowadzenie do zgodności własnych celów z celami Kościoła, włączenie się w działania charytatywne i wychowawcze oraz ewangelizację.

Potrzebny jest do tego pewien duch wyrzeczenia i dyscypliny. Jednocześnie bardzo ważny jest też drugi filar duchowości KSM – umiłowanie modlitwy i sakramentów świętych. Ponadto niebagatelnym elementem działalności KSM-u jest gotowość do współpracy z innymi stowarzyszeniami i ruchami, aby jeszcze lepiej poprzez cnotę, naukę, pracę służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, do której członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ma być zawsze gotowy. Potwierdza to zawołanie KSM-u: GOTÓW!

Nasze początki

Zawołanie to wśród młodych mieszkańców Wólki Podleśnej zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, rozbrzmiewa już od dwunastu lat, a dokładniej od marca 2001 roku, kiedy to otrzymaliśmy decyzję Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej o powołaniu Oddziału. KSM przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej.

W skład pierwszego Kierownictwa Parafialnego Oddziału KSM weszli:

prezes – Marcin Poźniak

z-ca prezesa – Mariusz Staszowski

skarbnik – Renata Gancarz

sekretarz – Magdalena Poźniak

asystent kościelny – Ks. Jan Kalinka

 

a grupa KSM-owiczów liczyła 13 osób.

 

Analizując wspólnie tematy z życia Kościoła Katolickiego, problemy dotykające ludzi młodych mogliśmy także lepiej się poznawać. Czyniliśmy to także poprzez różne zabawy integracyjne służące poznaniu się, doskonaleniu komunikacji w grupie.

 

KSM dziś

W toku 12-letniej działalności, zgodnie z przepisami Statutu KSM, zmianami osobowymi w oddziale następowały również zmiany w składzie Kierownictwa Oddziału.Od września 2003r. do chwili obecnej funkcję asystenta kościelnego pełni Ks. Waldemar Dopart, proboszcz naszej parafii. Czynności prawne w imieniu Oddziału mogą podejmować także:

prezes – Katarzyna Drzał

z-ca prezesa – Mateusz Janda

skarbnik – Sabina Michno

sekretarz – Patrycja Jakubowska

Realizując podstawowe zadanie Stowarzyszenia, którym jest formacja członków spotykamy się co tydzień lub co dwa tygodnie na spotkaniach formacyjnych, uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Diecezjalny KSM.

Nasza działalność

Nie możemy przy tym zapominać, że zadaniem KSM-owicza jest także „angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską, angażowanie w życie społeczne (…), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej” (Statut KSM §14).

Dlatego nasz Parafialny Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podejmuje różnorodne działania na wielu płaszczyznach o zasięgu zarówno parafialnym jak i diecezjalnym.

Strony: 1 2